REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DETOXDESIGN

Niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego marki DETOXDESIGN nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy sprzedaży.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego marki DETOXDESIGN (zwany w dalszej części "Regulaminem") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronach internetowych dostępnych pod adresem: www.detoxdesign.pl (zwanego w dalszej części "Sklepem" i "Sklepem Internetowym") przez konsumenta (zwanego w dalszej części również "Klientem"), w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Sklep umożliwia składanie na odległość zamówień na wykonywaną ręcznie autorska biżuterię modową marki DETOXDESIGN.
1.2. Właścicielem oraz operatorem Sklepu Internetowego DETOXDESIGN jest Joanna Ciepielewska - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o nazwie firmy: Joanna Ciepielewska DETOXDESIGN, z siedzibą: ul. Dobra 13, 00-384 Warszawa; Nr. REGON: 121540725; NIP: 8721718602; Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 2011-06-08 pod numerem ewidencyjnym 3470/2011. Organem rejestrującym jest: Wydział Spraw Administracyjnych z up.Prezydenta Miasta Krakowa.
1.3. Dane osobowe przekazywane przez Klienta w celu złożenia zamówienia oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu są administrowane i przetwarzane przez Sklep. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności. Klient składając zamówienie (wypełniając formularz zamówienia) i dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie waraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w zakresie koniecznym w celu realizacji zamówień, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostepnia innym podmiotom zgromadzonych danych Klientów. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z zasadami przewidzianymi przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta są instalowane pliki typu "cookies", których instalacja jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na przechowywanie plików cookies Sklepu Internetowego.
1.4. Wszelkich informacji dot. Sklepu Internetowego: www.detoxdesign.pl oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem i świadczonymi przez Sklep usługami można uzyskać pod numerem telefonu: 606899772 oraz pisząc na adres e-mail: shop@detoxdesign.pl
1.5. Niniejszy Regulamin oraz usługi Sklepu Internetowego www.detoxdesign.pl są świadczone w oparciu o obowiązujące następujące przepisy prawa:
a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr.16, poz.93 ze zm.)
b. ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827)
c. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz.U, z 2002r., nr.101, poz.926 ze zm.)

2. INFORMACJE O PRODUKTACH
2.1. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Produkty są wykonane w oparciu o projekty autorstwa Joanny Ciepielewskiej o podlegają ochronie praw autorskich. Wszystkie Produkty są wykonane ręcznie, często poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących materiałów oraz surowców, często przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form. Produkty wykonywane są w krótkich, limitowanych seriach oraz pojedyńczych unikatowych egzemplarzach a informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie.
2.2. Prosimy Klientów aby mieli na uwadze, że ze względu na ręczny sposób wykonania Produktów, ze względu na wykorzystanie do ich wykonania niestandardowych materiałów oraz ze względu na fakt, że autorska biżuteria ma specyficzny charakter i właściwości, oferowane w Sklepie Internetowym Produkty są niepowtarzalne i poszczególne egzemplarze minimalnie różnią się od siebie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach tego samego wzoru.
2.3. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzami tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie Internetowym a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tego samego wzoru lub serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów. Wizerunki Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym w formie zdjęć mają charakter informacyjny. Informujemy, że na wygląd Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym ma wpływ rozmiar oraz ustawienia parametrów monitora Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie także możliwość istnienia różnic w kolorystyce prezentowanych Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
2.4. Informujemy, że zdjęcia oraz jakiekolwiek inne formy prezentacji i wizualizacji Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym mają jedynie informacyjny charakter o Produktach i nie odwzorowują rzeczywistej wielkości Produktów.

3. CENY PRODUKTÓW
3.1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki. W ramach akcji promocyjnej Produkty zamówione w Sklepie Internetowym i zapłacone w formie przelewu internetowego bezpośrednio na konto Sprzedawcy są wysyłane do Klienta bezpłatnie (Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki).
3.2. Sprzedawca zastyrzega sobie prawo zmiany cen w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania tj.: przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym.
3.3. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta jest ceną wiązącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.
3.4. Sprzedawca ma prawo do organizowania w Sklepie Internetowym sprzedaży promocyjnej. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowej sprzedaży obowiązujących w Sklepie. Oferowane w Sklepie Internetowym promocje nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę poza ofertą Sklepu Internetowego. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia promocji.

4. ZAMÓWIENIA
4.1. Realizacja zamówień składanych w Sklepie Internetowym tj.: sprzedaż biżuterii marki DETOXDESIGN odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym - zwanym w niniejszym Regulaminie Kupującym lub Klientem a Sklepem Internetowym www.detoxdesign.pl - zwanym w niniejszym Regulaminie Sprzedającym lub Sklepem Internetowym.
4.2. Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
4.3. Klient celem zakupu Produktu składa ofertę jego nabycia, czyni to składając zamówienie w Sklepie Internetowym na wybrany Produkt lub Produkty. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz zamówienia dostępny na stronach Sklepu Internetowego. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza z podaniem niezbędnych danych. Umowę sprzedaży produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres internetowy Klienta potwierdzającej fakt wysłania zamówionego Produktu lub Produktów. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.4. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja w Sklepie Internetowym. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest jednak zalecana pozwalając Klientowi/Kupującemu w pełni korzystać z funkcji Sklepu Internetowego. Rejestracja w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. W wyniku rejestracji tworzone jest odrębne konto Klienta. Dane dostępowe do konta tj.: nazwa użytkownika (login) oraz hasło są ustalane przez Klienta.
4.5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawca wysyła na jego adres internetowy podany w formularzu zamówienia wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia zawiera wszystkie konieczne informacje definiujące zamówienie tj.: zamówione Produkty, wybrany sposób płatności oraz dostawy a także dane adresowe Kupującego i dane adresowe oraz numer konta bankowego Sprzedawcy. Potwierdzenie zamówienia zawiera również wszelkie uwagi Klienta do zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła do Klienta wiadomość e-mail z informacją o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
4.6. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z adresem dostawy znajdującym się na terenie Polski. Zamówienia, w których adresem dostawy zamówionych produktów miałoby być miejsce poza obszarem terytorialnym Polski realizowane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "O NAS" oraz po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym także indywidualnych kosztów transportu i dodatkowych kosztów wynikających z obsługi międzynarodowego walutowego przelewu bankowego.
4.7. Klient może wprowadzać zmiany w złożonym zamówieniu. Możliwe jest to do momentu wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres internetowy Klienta potwierdzające fakt wysłania zamówionych Produktów na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres dostawy.
4.8. Modowa biżuteria autorska marki DETOXDESIGN jest wykonywana ręcznie i indywidualnie do każdego zamówienia. Pomimo czasochłonnego okresu wykonywania unikatowych Produktów Sprzedawca zawsze dokonuje wszelkich i usilnych starań w celu realizacji zamówień w możliwie jak najkrótszym czasie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy tj.: sobót, niedziel i dni świątecznych. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia będzie liczony termin ich realizacji.
4.9. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, lub jeżeli wyjątkowa sytuacja nastąpiła po wysłaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia to Klient zostanie o wydłużonym terminie realizacji zamówienia powiadomiony niezwłocznie. Brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy oznacza wyrażenie zgody na wydłużony termin realizacji zamówienia.
4.10. Płatność za zamówione w Sklepie Internetowym Produkty Klient może dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBANK Nr. rachunku: 10 1140 2004 0000 3102 7661 0087
Przy bezpośrednim przelewie na rachunek bankowy Sprzedawcy oferowana jest Klientom promocja w postaci bezpłatnej przesyłki zamówionych Produktów pod wskazany w zamówieniu adres dostawy. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Produkty również z wykorzystaniem systemu płatności "Przelewy24.pl", przy czym przy wyborze tej opcji płatności koszta przesyłki zamówionych produktów pokrywa Klient.
4.11. Zamówione Produkty Sklep Internetowy zawsze wysyła pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy w sposób bezpieczny, potwierdzający nadanie przesyłki oraz dający możliwość śledzenia przesyłki. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej przesyłką poleconą. Koszt wysyłki zamówionych w Sklepie Internetowym Produktów wynika z cennika usług Poczty Polskiej. Sprzedawca zawsze infomuje Klienta w wiadomości e-mail o fakcie wysłania zamówionych w Sklepie Internetowym Produktów podając jednocześnie numer referencyjny przesyłki, co umożliwia jej śledzenie.
4.12. Do wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta zgłoszone przy składaniu zamówienia.
4.13. W przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
4.14. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie po upływie 14 dni od jego złożenia - zamówienie zostanie anulowane.
4.15. Według wagi zamówionych Produktów do zamówienia dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący. Koszta przesyłki podawane są do wiadomości Kupującego na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania przez Kupującego zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT PRODUKTU.
5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827) Klient Sklepu Internetowego może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub przez inną wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć zarówno wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
5.2. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sklepu Internetowego/Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać zarówno w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego/Sprzedawcy lub drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: shop@detoxdesign.pl W celu przygotowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub wysłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie jasno definiujące chęć odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sklepu Internetowego Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstapieniu od umowy.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko co otrzymała na mocy zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za zwracane produkty na rzecz Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i od momentu otrzymania zwracanego przez Klienta Produktu. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony produkt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej Sklepu, tj.: Joanna Ciepielewska DETOXDESIGN, ul.Karmelicka 38/3, 31-128 Kraków.
5.4. Zwrot produktu do Sklepu odbywa się na koszt Klienta. W celu bezpiecznego i udokumentowanego dostarczenia zwracanego Produktu do Sklepu Internetowego musi on być przez Klienta przesłany w sposób dający potwierdzenie nadania przesyłki oraz możliwość jej śledzenia i lokalizowania. Najtańszym a jednocześnie spełniającym minimalne wymogi bezpieczeństwa, sugerowanym sposobem dostarczenia do Sklepu Internetowego zwracanych Produktów jest usługa przesyłki poleconej oferowana przez Pocztę Polską. W sytuacji gdy Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy bezpieczny sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów.
5.5. Produkt zwracany do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży bez podania przyczyny musi być w stanie nienaruszonym i nie wskazującym na użytkowanie. Klient odpowiada wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu, które wynika z korzystania z Produktu w sposób inny niż konieczny do poznania charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania zwrotu płatności na rzecz Klienta za zwracany Produkt do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
5.6. Odstąpienie od umowy nie dotyczy zamówień specjalnych wykonywanych na życzenie Klienta, z Klientem uzgodnionych i przez Klienta zatwierdzonych.

6. REKLAMACJE
6.1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki z zamówionymi w Sklepie Internetowym Produktami Klient powinien sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy nie ma śladów wskazujących na jej otwarcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie w transporcie lub jej wcześniejsze nieuprawnione otwarcie, Klient ma prawo do odmowy odbioru przesyłki i w miarę możliwości w obecności pracownika Poczty Polskiej do sporządzenia protokołu szkody. Nastepnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy.
6.2. Informujemy, że ręcznie wykonywana biżuteria autorska marki DETOXDESIGN z uwagi na jej rękodzielniczy charakter oraz szlachetność i delikatność części zastosowanych materiałów a także przez charakter Produktu jakim jest biżuteria powinna byż użytkowana wyłącznie z jej przeznaczeniem oraz przechowywana w odpowiedni sposób typowy dla przechowywania biżuterii. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie wykonywania prac domowych aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami i rzeczami barwiącymi. W celu właściwego użytkowania Produktu oraz utrzymania właściwości wykorzystanych do jego wykonania materiałów Sprzedający zakazuje kontaktu Produktów z wodą (np.: zakaz kąpieli).
6.3. Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego lub na adres e-mail: shop@detoxdesign.pl
6.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest podać nastepujące informacje: imie i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu; adres e-mail; kontaktowy numer telefonu; numer zamówienia; informacja, którego Produktu dotyczy reklamacja; opis problemu; dokumentacja zdjęciowa (w przypadku reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Produktu pozostaje po stronie Klienta. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Klienta.
6.5. W przypadku gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji sa przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz.121) art.556-576. W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient składając reklamację z tytułu rękojmi może zażądać jednego z czterech nastepujących działań: wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu, obniżenia ceny oraz jeżeli wada Produktu jest istotna odstąpienia od umowy. Wybór żądanego działania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia Kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając następujące okoliczności: łatwość i szybkość naprawy bądź wymiany Produktu, charakter wady (istotna czy nieistotna) oraz fakt czy produkt był wcześniej reklamowany.
6.6. Sprzedawca musi rozwiązać problem związany ze zgłoszeniem reklamacyjnym w rozsądnym czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do wyczerpującego informowania Klienta o postępie rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego, o sposobie oraz przewidywanym terminie jego rozwiązania. W przypadku gdy Sprzedawca w rażący sposób nie dotrzyma powyższych zobowiązań w tym terminu rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego Klient może wyznaczyć Sprzedawcy czas na spełnienie żądań reklamacyjnych. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
6.7. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa w niniejszym Regulaminie i oferowanych na stronach internetowych Sklepu oraz reklamacje wynikające z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postepowania z Produktami dają Sprzedawcy prawo odmowy realizacji reklamacji.
6.8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę , iż nie odpowiada on za zgłoszone przez Klienta wady, gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu lub jego nieprawidłowego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
7.1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym oraz dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep Internetowy swoich danych osobowych. Swoje dane osobowe Klient udostępnia i przekazuje Sprzedawcy wypełniając formularz zamówienia Produktu oraz formularz rejestracji w Sklepie Internetowym. Dane osobowe Klienta są udostępniane Sprzedawcy jedynie w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach komunikacyjnych i marketingowych w zakresie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta nie są przez Sklep Internetowy przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
7.2. Sklep Internetowy przetwarza dobrowolnie udostępnione przez Klienta jego dane osobowe zgodnie z prawem i zachowaniem poufności. Sklep Internetowy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.
7.3. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient dysponuje prawem dostepu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żadania ich usunięcia.
7.4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnościa handlową i twórczą.
7.5. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego w komputerze Klienta instalowane są pliki typu "cookies", których instalacja jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem Internetowym bez zgody Klientów.
8.2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego, naruszeń Regulaminu Sklepu Internetowego, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie zgłoszenia i oświadczenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcu tj.: shop@detoxdesign.pl
8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie Sklepu Internetowego stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Sklepu Internetowego. Przy tym należy zaznaczyć, że wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już przez Sklep Internetowy podjęta. Klienci zobowiązują sie do sprawdzania niniejszego Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod względem ewentualnych jego zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu. Przy każdym zamówieniu Klient w czytelny sposób w trakcie finalizowania zamówienia jest proszony przez system Sklepu Internetowego o potwierdzenie faktu zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzenie zgody z niniejszego Regulaminu zapisami.
8.4. W przypadku nie zaakceptowania bieżącego Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie Internetowym lub jeżeli ma zamiar dokonać zakupów bez logowania, powstrzymać się od dokonywania zakupów i w obu przypadkach niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji.
8.5. Zarówno Sprzedawca jak i Klient zawierający umowy sprzedaży Produktów, które znajdują się w ofercie Sklepu Internetowego, deklarują dołożyć wszelkich starań aby wszystkie ewentualne spory, które moga powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać na drodze polubownej. Jeśli polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu nie jest możliwe sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
8.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające realizację umowy.
8.7. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
8.8. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
8.9. Sklep detoxdesign.pl dołożył wszelkich starań, aby oferowane towary spełniały oczekiwania Kupujących a sposób świadczenia usług stanowił źródło satysfakcji naszych klientów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU DETOXDESIGN 

Wydrukuj

InfoSerwis - oprogramowanie sklepu internetowego