NO FEAR IN DESIGN
NIE PODĄŻAMY ZA MODĄ. MODA KROCZY ZA NAMI
COME TO THE OTHER SIDE
DOŁĄCZ DO LEPSZEGO ŚWIATA. KREUJ GO Z NAMI
Previous slide
Next slide
NO FEAR IN DESIGN
NIE PODĄŻAMY ZA MODĄ. MODA KROCZY ZA NAMI
COME TO THE OTHER SIDE
DOŁĄCZ DO LEPSZEGO ŚWIATA. KREUJ GO Z NAMI
Previous slide
Next slide
NO FEAR IN DESIGN
NIE PODĄŻAMY ZA MODĄ. MODA KROCZY ZA NAMI
COME TO THE OTHER SIDE
DOŁĄCZ DO LEPSZEGO ŚWIATA. KREUJ GO Z NAMI
Previous slide
Next slide
REGULAMIN

Logo oryginalna biżuteria autorska regulamin

ORYGINALNA BIŻUTERIA AUTORSKA REGULAMIN: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oryginalna biżuteria autorska regulamin.

 1. Oryginalna biżuteria autorska regulamin. Akceptując niniejszy Regulamin Klient/Klientka (Kupująca/Kupujący) sklepu internetowego www.detoxdesign.pl gdzie dostępna jest oryginalna biżuteria autorska wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odbywa się to na podstawie obowiązującego prawa ponieważ zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W/w akty prawne określane jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. Ponadto przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep internetowy www.detoxdesign.pl gdzie dostępna jest oryginalna biżuteria autorska DETOXDESIGN zgodnie z obowiązującym prawem bo w oparciu o w/w przepisy oraz ten regulamin zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Kupującą/Kupującego adresy poczty elektronicznej wiadomości. Są one konieczne bo związane z obsługą zamówień i zapytań. A także wszystkich innych, które mają związek z zakresem usług, które świadczy.

 3. O ile Użytkownik (w tym również Kupująca/Kupujący) sklepu internetowego www.detoxdesign.pl wyraził osobną zgodę to w/w sklep internetowy gdzie dostępna jest oryginalna biżuteria autorska DETOXDESIGN w oparciu o ten regulamin zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Użytkownika (w tym również Kupującą/Kupującego) adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.

 4. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy. Ponieważ Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu dlatego zobacz “PRYWATNOŚĆ+RODO+COOKIES w stopce sklepu internetowego.

 5. Kupująca/Kupujący oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie przetwarzania danych osobowych oraz prawach, które mu przysługują. Ponieważ dostępna Polityka Prywatności informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dlatego też, że Polityka Prywatności informuje o prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

Oryginalna biżuteria autorska regulamin: zawarcie umowy online

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującą/Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Ponieważ Kupująca/Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym. Wszystkich bo w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Ponieważ negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej. Dlatego należy je kierować na adres korespondencyjny Sprzedającego. (DETOXDESIGN Joanna Ciepielewska, ul. Hoża 41/25A, 00-681 Warszawa). W przypadku gdy Kupująca/Kupujący zrezygnuje z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i w oparciu o niego odbędą się zakupy w sklepie internetowym www.detoxdesign.pl gdzie oferowana jest oryginalna biżuteria autorska. Równolegle do niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy prawa.

#1 Oryginalna biżuteria autorska regulamin: Definicje

 1. Adres pocztowy. Imię i nazwisko lub nazwa instytucji. Położenie w miejscowości. W przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu. W przypadku miejscowości niepodzielonej na ulicę: nazwa miejscowości i numer nieruchomości. Ponadto kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny. UWAGA: adres jest różny w zależności od rodzaju przesyłki.
  Dla przysyłek reklamacyjnych wysyłanych Pocztą Polską:
  DETOXDESIGN Joanna Ciepielewska, ul. Hoża 41/25A, 00-681 Warszawa
  (Ważne! Pocztą Polską wysyłaj tylko przesyłki polecone aby nie zaginęły)
  Dla przesyłek reklamacyjnych wysyłanych kurierem:
  DETOXDESIGN Joanna Ciepielewska, ul. Dobra 13, 00-384 Warszawa
  Dla przesyłek do paczkomatu In-Post:
  ul. Dobra 14/16, numer paczkomatu: WAW289M

 3. Cennik dostaw to zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów, które znajduje się pod adresem: detoxdesign.pl/biżuteria autorska dostawa zwroty.
 4. Dane kontaktowe: e-mail: shop@detoxdesign.pl / telefon: 606899772
 5. Dostawa to rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu. Wymieniamy i opisujemy je w cenniku dostaw. Cennik dostaw znajduje się pod adresem: detoxdesign.pl/biżuteria autorska dostawa zwroty
 6. Dowód zakupu. Faktura, rachunek lub paragon. Wystawiamy je zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu to pojedyncza podstrona sklepu internetowego, która zawiera informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient. Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej a posiada zdolność do czynności prawnych i dlatego dokonuje u Sprzedającego zakupu, który jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk. Zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument. Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która dokonuje u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk. Lista produktów, którą sporządził Kupujący z oferowanych w sklepie internetowym produktów na swoich podstawie wyborów.
 13. Kupujący. Zarówno Konsument jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy. Adres pocztowy lub punkt odbioru, które Kupujący wskazał w swoim zamówieniu.
 15. Moment wydania rzeczy. Moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Platforma internetowa ODR. Unijny serwis internetowy działający na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 17. Płatność. Metoda dokonania zapłaty za przedmiot ustawy i dostawę, którą wymieniamy pod adresem detoxdesign.pl/modna biżuteria autorska płatności.
 18. Podmiot uprawniony . Podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich bo w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 19. Prawo konsumenckie. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 20. Produkt. Minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia. Podajemy ją w naszym sklepie internetowym (Sprzedającego) jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 21. Przedmiot umowy. Produkty i dostawa, które są przedmiotem umowy.
 22. Przedmiot świadczenia to przedmiot umowy.
 23. Punkt odbioru. Miejsce wydania rzeczy, które nie jest adresem pocztowym. Wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie internetowym.
 24. Rejestr UOKiK. Rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 25. Rzecz – rzecz ruchoma, która może być lub jest przedmiotem umowy.
 26. Sklep. Serwis internetowy dostępny pod adresem detoxdesign.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 27. Sprzedający. DETOXDESIGN Joanna Ciepielewska, ul. Dobra 13, 00-384 Warszawa. NIP: 8721718602 / REGON: 121540725.
  Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
  Konto bankowe: 10 1140 2004 0000 3102 7661 0087 mBANK S.A.
 28. System. Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania. Zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Potocznie określany Internetem.
 29. Termin realizacji. Liczba godzin lub dni roboczych, którą podajemy w naszym sklepie internetowym na stronie detoxdesign.pl/biżuteria autorska dostawa zwroty.
 30. Umowa. Umowa, którą zawieramy poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. W rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów. I umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 31. Wada. Zarówno wada fizyczna jak i wada prawna.
 32. Wada fizyczna. Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową a w szczególności jeśli rzecz:
  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność. Albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej. Oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać. Albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy. Albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
 33. Wada prawna. Sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. Albo jest obciążona prawem osoby trzeciej. A także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 34. Zamówienie. Oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, które określa jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego. Ponadto to oświadczenie, które zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

#2 Oryginalna biżuteria autorska regulamin: Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. Zgodnie z polskim prawem. I zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określamy w cenniku dostaw. Koszt dostawy widoczny jest też w koszyku naszego sklepu internetowego w trakcie procesu zakupowego.
 5. Ponieważ wszelkie terminy liczone są zgodnie z art.111 Kodeksu cywilnego. Dlatego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. A jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości w następującej postaci:
  a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. A Kupujący poniesie jej koszty w wysokości, która wynika z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu, który korzysta z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Ponieważ używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu. Dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu detoxdesign.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Ponieważ kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. Dlatego w tym celu Kupujący powinien podać login i hasło bo są niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Ponieważ login i hasło są ciągiem znaków, który ustala Kupujący dlatego ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy. I dlatego ma obowiązek chronienia tych danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 12. Kupujący zobowiązany jest do:
  a.a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa. Np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  a.b. korzystania ze sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania. W szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  a.d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;
  a.e. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  a.f. korzystanie ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa. Postanowieniami regulaminu. A także z ogólnymi zasadami netykiety.

#3 Oryginalna biżuteria autorska regulamin: Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. dodanie do koszyka produktu;
  b. wybór rodzaju dostawy;
  c. wybór rodzaju płatności;
  d. wybór miejsca wydania rzeczy;
  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę”
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. To powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego,
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. A dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony przedmiot umowy wysyłamy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 9. Zakupiony online przedmiot umowy Kupujący może również odebrać osobiście w punkcie odbioru. Punkt odbioru to autorski butik DETOXDESIGN na ulicy Dobra 13 w Warszawie.

#4 Oryginalna biżuteria autorska regulamin: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. Na formularzu dostępnym pod adresem detoxdesign.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie. Jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, która jest lub które są przedmiotem umowy. A będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie bo nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconych rzeczy, które są przedmiotem zamówienia (umowy), którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za w/w zamówienie.
 10. Ponieważ sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na rachunek bankowy Konsumenta. Dlatego w tym celu Konsument udostępni Sprzedającemu wszelkie konieczne informacje potrzebne do dokonania zwrotu zapłaty.
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana. Ponieważ wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. I po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

#5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że zaistniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana na wadę może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ponieważ jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy ma wolną od wad lub usunięcia wady. Dlatego nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy. Albo wymaga to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem, który proponuje Sprzedający. Przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady. A także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Dlatego bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Ponieważ Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. Dlatego jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe. Albo ponieważ w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymaga to nadmiernych kosztów.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolna od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. A jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana to przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku. Licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. A jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana to przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. W terminach określonych w #5 pkt. 13-14 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej. A jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, które przysługują Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego. Przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, które przysługują Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 17. Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się #5 pkt. 13-14. Z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady. A jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej to od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 18. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 19. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki. Ponieważ nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

#6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, gdy podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: detoxdesign.pl/polityka-prywatności

#7 Oryginalna biżuteria autorska regulamin: Postanowienia końcowe

 1. Ponieważ żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Dlatego nie może być również w ten sposób interpretowane. Bo w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Ponieważ o zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni droga elektroniczną. Na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail. Dlatego powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Ponieważ zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Ponieważ aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (detoxdesign.pl/oryginalna biżuteria autorska regulamin). Dlatego w trakcie realizacji zamówienia. Oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego. I poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Ponieważ w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Dlatego kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne odbywa się przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Lub na drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Na przykład za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. Lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

  Wersja 13.4 (Warszawa 26 stycznia 2022 roku)

Modna biżuteria DETOXDESIGN

wzory zastrzeżone